Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem patron dziecka).

Rodzice dziecka wybierają rodziców chrzestnych. Chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi osobami a jeśli są małżonkami, powinni żyć w sakramentalnym związku małżeńskim. Chrzestnymi nie mogą być rodzice przyjmującego chrzest.

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka. W przypadku chrztu dziecka, które nie jest z naszej parafii wymagamy koniecznego zezwolenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie z własnej parafii zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej). 

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (KPK Kan. 874 § 2)

Co najmniej na dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej.

Przy zapisie należy przedstawić:

 • metrykę urodzenia dziecka z USC,
 • zaświadczenia potwierdzające możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej). Wydaje parafia miejsca zamieszkania,
 • w przypadku chrztu dziecka, które nie jest z naszej parafii: zezwolenie z parafii miejsca zamieszkania rodziców,
 • dane potrzebne do ksiąg metrykalnych: dane osobowe rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).

W dniu chrztu należy: zgłosić się 15 minut przed ceremonią w kancelarii parafialnej, w celu dopełnienia formalności (złożenie podpisów w Księdze Chrztów). Przynosimy świecę chrzcielną i białą szatę.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwszy Sakrament Pokuty i pierwszy pełny udział we Mszy św. Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się już w kl. „0” i trwa przez kolejne trzy lata (a tak naprawdę rodzice przygotowują dziecko do tego sakramentu już od jego narodzenia – poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszy św.).

Termin zgłoszenia w kancelarii parafialnej dziecka do tego sakramentu, to rok szkolny i katechetyczny klasy III szkoły podstawowej. Dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązane do przedstawienia świadectwa chrztu.

Bezpośrednie przygotowanie do tego sakramentu dokonuje się w ramach katechizacji klasy III szkoły podstawowej oraz poprzez spotkania-katechezy dla rodziców (w każdym miesiącu).

SAKRAMENT POKUTY

Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi.

Trud ten polega na spełnieniu wszystkich warunków pokuty.

Warunki sakramentu pokuty:

 • Rachunek sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Szczera spowiedź
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą świętą.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Każdy z siedmiu sakramentów jest środkiem, przez który zmartwychwstały Pan, mocą swojego Ducha, udziela człowiekowi różnych zbawczych łask. Kościół katolicki naucza, że również sakrament namaszczenia chorych jest jednym z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek oraz św. Jakub.

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu – jak się nieraz sądzi – wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach. “Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym choroba, potężną moc i obronę”. “Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty”.

W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej.

We wszystkich sytuacjach życiowych Chrystus obdarowuje nas swoimi łaskami, koniecznymi do spełnienia powierzonych nam przez Niego nowych zadań i do naszego uświęcenia. Ma to miejsce również w wypadku choroby chrześcijanina. Przez sakrament namaszczenia Zbawiciel umacnia cierpiącą osobę, włącza ją w tajemnicę swojej zbawczej męki i śmierci, odpuszcza jej grzechy i uświęca ją. Dzięki łasce tego sakramentu chory lub umierający człowiek zyskuje pomoc dla własnego zbawienia, a równocześnie przez swoje cierpienie i śmierć przymnaża różnych zbawczych darów całemu Kościołowi.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

Odpowiednio wcześniej należy dokonać  rezerwacji terminu ślubu. Przyjmujemy rezerwacje na 2021 r. i 2022 r.

Zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

Kandydaci do małżeństwa winni zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia przygotowania bezpośredniego do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i starannego dopełnienia formalności urzędowych.

Zgłaszając się do kancelarii w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców
 • aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do sakramentu małżeństwa). Świadectwo jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym (dokumenty te winny zostać doręczone nie później niż na dwa miesiące przed planowanym terminem ślubu). W przypadku, gdy nupturienci zawarli małżeństwo cywilne za granicą, wystarczający jest dokument zagranicznego urzędu potwierdzający ten fakt
 • indeks lub zaświadczenie odbycia nauk przedmałżeńskich
 • świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego. Wszelkie informacje są dostępne na stronie Diecezji Radomskiej/duszpasterstwo rodzin: http://www.dr.radom.opoka.org.pl
 • świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli któryś z nupturientów jest wdowcem lub wdową
 • odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa)
 • zezwolenie ordynariusza miejsca lub proboszcza, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza którąś z uprawnionych parafii (kan. 1115)

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

 • dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie spowiedzi przedślubnej
 • inne wymagane dokumenty (jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone)

W dniu ślubu 15 min. przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz z dwoma świadkami (świadkowie muszą mieć przy sobie dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości) zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.