Wytyczne w sprawach liturgicznych i duszpasterskich w okresie kolejnych faz pandemii w naszym kraju

Warszawa, 16 maja 2020 r.

L.dz. PE/333/2020

Wytyczne w sprawach liturgicznych i duszpasterskich w okresie kolejnych faz pandemii w naszym kraju

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju nieustannie się zmienia, co powoduje zmianę zarządzeń regulujących postępowanie mieszkańców w trosce o ich życie i zdrowie. Dotyczą one także kościołów, kaplic, pomieszczeń duszpasterskich oraz cmentarzy. Ponieważ następują kolejne, zdecydowane fazy odmrażania nie tylko polskiej gospodarki, ale także życia kulturalnego i społecznego, zwracam się z gorącą prośbą o dostosowanie do tych zmian zakresu i form posługi duszpasterskiej.

Szerzej należy otworzyć kościoły i kaplice, respektując wydane zarządzenia w sprawie ilości osób w przestrzeniach sakralnych.

Dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy Świętej pozostaje w mocy, gdyż wielu wiernych nadal nie może udać się do świątyni z powodów różnych ograniczeń. Jednocześnie zachęcam wiernych, aby w miarę możliwości powrócili do bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania Komunii Świętej, także w dni powszednie.

Kapelanom, którzy transmitują Mszę św. online, pragnę przypomnieć, że po jej zakończeniu można pozostawić dostępny jedynie zapis kazania. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. wydała następujące rozporządzenie: „Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane”.

Należy powrócić do zwyczajnego funkcjonowania kancelarii parafialnej, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Podobnie jak inne miejsca, należy je zaopatrzyć w środki dezynfekujące. Należy zwrócić baczną uwagę na stan pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do użytku parafian.

Zachęcam, aby zwrócić się z apelem do wiernych, by skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania jeszcze w okresie wielkanocnym, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, takich jak maseczki ochronne spowiednika i penitenta. Ze względu na różnorodność pomieszczeń służących do kultu Bożego w duszpasterstwie wojskowym, każdy z księży kapelanów w duchu odpowiedzialności musi wybrać takie miejsce, które będzie bezpieczne zarówno dla penitenta, jak też dla spowiednika. Jeśli tym miejscem będzie konfesjonał, proszę zadbać o oddzielającą folię, dezynfekowaną po każdym penitencie. Proszę księży o poświęcenie odpowiedniego czasu i dyspozycyjność w sprawowaniu sakramentu pokuty, także poza Mszą Świętą, aby umożliwić wiernym powrót do pogłębionej praktyki spowiedzi sakramentalnej.

Jeżeli sytuacja związana z pandemią ustabilizuje się, przy zachowaniu wydanych przepisów, po uzgodnieniu z rodzicami i katechetami należy zaplanować i zorganizować, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych. Odkładanie bowiem uroczystości komunijnej na nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło dobru duchowemu dzieci. Ze względów bezpieczeństwa można zaproponować rodzicom możliwość indywidualnej Pierwszej Komunii Świętej, wtedy każde dziecko przeżywałoby tę uroczystość tylko ze swoimi najbliższymi. Może to też przyczynić się do głębszego przeżycia tego sakramentu przez całą rodzinę. Takie indywidualne uroczystości mogłyby się odbywać każdego dnia.

Mszę św. pogrzebową można celebrować w kościele lub w kaplicy z obecnością trumny z ciałem zmarłego lub urny z prochami.

Przypominam także o regularnej obecności księży kapelanów w jednostkach oraz w instytucjach wojskowych, kapelanom Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w jednostkach organizacyjnych MSWiA, przy zastosowaniu się do poleceń dowódców i komendantów.

Dziękując za dotychczasową posługę wszystkich księży kapelanów, zachęcam do niesłabnącej troski o dobro duchowe wiernych przejawiającej się w stałej dyspozycyjności, w obowiązku rezydencji oraz codziennym sprawowaniu Eucharystii i sakramentu pojednania. Proszę o wrażliwość na potrzeby duchowe i materialne osób, które najdotkliwiej przeżywają czas pandemii z powodu pogorszenia stanu zdrowia oraz zubożenia lub też podeszłego wieku. W Liście św. Jakuba Apostoła czytamy: „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.” (Jk 2,15-17).

Księżom kapelanom oraz wiernym Ordynariatu Polowego udzielam pasterskiego błogosławieństwa

bp Józef Guzdek


ks. dr Dariusz Konieczny
wicekanclerz