Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii Warszawa, 20 kwietnia 2020 r.

Biorąc pod uwagę nowe rozporządzenia władz państwowych, kieruję do wiernych i kapelanów Ordynariatu Polowego poniższe wskazania duszpasterskie i prawne: 

  1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, z dniem 20 kwietnia 2020 roku ulega zmianie przepis określający liczbę osób uczestniczących w liturgii. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Polecam podanie do publicznej wiadomości liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w liturgii w danym kościele lub kaplicy (np. w gablocie parafialnej, na drzwiach kościoła, na stronie internetowej parafii).
  2. Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochówku lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy. 
  3. Zgodnie z przepisami państwowymi, wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Dotyczy to również osób usługujących przy ołtarzu. Według przepisów państwowych z tego obowiązku zwolniony jest duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania. Ponadto z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są także osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe (np. organista czy kościelny) jeśli nie mają bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. 
  4. Do odwołania zakazuje się organizowania, w ramach działalności parafii lub ośrodka duszpasterskiego, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. 
  5. Ze względu na utrzymujący się dłużej stan epidemii obecnie postanawiam, że na wyraźną prośbę rodziców można udzielać sakramentu Chrztu Świętego dzieciom, z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych. Chrztu należy udzielać poza Mszą Świętą. Jako zasadę należy przyjąć, że chrzest udzielany jest osobno dzieciom z poszczególnych rodzin.  
  6. Jeszcze raz przypominam wiernym Ordynariatu Polowego o udzielonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. W tych nadzwyczajnych warunkach nadal zachęcam wiernych, aby korzystali z tej dyspensy i jednoczyli się w modlitwie poprzez środki masowego przekazu oraz praktykowanie Komunii duchowej. 
  7. Sakrament pokuty należy sprawować z zachowaniem postanowień zawartych w dekrecie z dnia 21 marca 2020 roku, dotyczących osobnego miejsca poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Ponadto polecam kapelanom i penitentom, w czasie sprawowania sakramentu pokuty, stosowanie maseczek ochronnych na twarz
  8. Przypominam, że do odwołania zostało odłożone udzielanie sakramentu bierzmowania. Zgodnie ze wskazaniami z dnia 26 marca br., decyzję o ewentualnym przełożeniu terminu Pierwszej Komunii Świętej dzieci należy podjąć roztropnie, po konsultacjach z rodzicami. Gdy przemawiają za tym racje duszpasterskie, można udzielać Pierwszej Komunii Świętej pojedynczym dzieciom, z udziałem najbliższej rodziny, przestrzegając przepisów państwowych i sanitarnych.
  9. Kościoły i kaplice garnizonowe powinny być w miarę możliwości otwarte w ciągu dnia dla indywidualnej modlitwy wiernych. 
  10. Przypominam, że Stolica Apostolska udzieliła specjalnych odpustów w obecnej sytuacji pandemii, zarówno wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, jak i pracownikom służby zdrowia, członkom ich rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze opiekują się nimi oraz tym, którzy poprzez modlitwę wspierają chorych i walczących z epidemią. Do uzyskania odpustu, po spełnieniu pozostałych warunków, wystarczy pragnienie spowiedzi sakramentalnej i duchowa Komunia święta. 

Wszystkim Kapelanom i Wiernym Ordynariatu Polowego udzielam pasterskiego błogosławieństwa wzywając wstawiennictwa Matki Bożej, Hetmanki Żołnierza Polskiego. 

+ Józef Guzdek 
Biskup Polowy Wojska Polskiego 

ks. dr Dariusz Konieczny 
        wicekanclerz