Informacja odnośnie pracy kancelarii Parafii Wojskowej w Radomiu

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Kancelaria Parafii Wojskowej w Radomiu została tymczasowo zamknięta. Sprawy pilne i losowe prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: 884-829-750, (48) 307-04-24

Przekaż 1% podatku!

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku i wsparcie w ten sposób zadań realizowanych przez Caritas Wojskową. 
Bliższe informacje można uzyskać na stronie Caritas: http://caritas.ordynariat.pl/

XX Dzień Papieski. Totus Tuus – Niedziela, 11 października 2020 roku

Interpretacja hasła

„Niełatwo zmierzyć głębokość słów” (K. Wojtyła, Matka w: Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 44) – możemy się o tym przekonać rozważając hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego Totus Tuus (Cały Twój). Wydawać by się mogło, że już je znamy, widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim herbem św. Jana Pawła II. Warto jednak sięgać do głębi tych słów w życiu Papieża Polaka i duchowości chrześcijańskiej.

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga. Stąd też w refleksji nad własnym życiem winniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla mnie Ta, która klamrą otwiera i zamyka Biblię? Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności? Czy pozwalam, by Jej obecność przenikała  projekt mojego życia?

W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia. Dla nas szczególnie ważne jest to, co św. Jan Paweł II pisze o swych młodzieńczych latach:

„O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W książeczce tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”. (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 29).

Postawa zawierzenia Maryi wynika z dwóch wydarzeń opisanych w Ewangelii wg św. Jana:

 1. Wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12), gdzie Maryja mówi i do sług weselnych, i do każdego z nas: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie” (J 2,5);
 2. Ukrzyżowania Jezusa (J 19,17-30) i słowach Zbawiciela wypowiedzianych wtedy do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26) i do Jana Apostoła: „Oto Matka twoja” (J 19,27).

W 1977 roku, kardynał Karol Wojtyła, na Jasnej Górze, komentując fragment Ewangelii wg św. Jana mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej powiedział: „W naszych czasach to wezwanie: „Cokolwiek wam On powie, to czyńcie!” – nabiera barwy naszych czasów. Jest przeniknięte dramatem naszych czasów, napięciem naszych czasów” (ks. Karol kard. Wojtyła, Oto Matka Twoja, Jasna Góra – Rzym 1979, s. 323). W ten sposób Kardynał z Krakowa podkreślił potrzebę osadzenia tego wezwania w teraźniejszości. Na pewno zmieniła się nasza Ojczyna i świat. Dramatem naszych czasów jest chęć radykalnego odrzucenia Boga, a w konsekwencji tworzenie nowej wizji człowieka, będącej często jego karykaturą. Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa.

Zawierzenie Maryi łączyło myślenie i działanie Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia. Stąd też XX Dzień Papieski będzie opromieniony radością z beatyfikacji Sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapowiedzianej na 7 czerwca 2020 roku. Chcemy, aby papieskie wezwanie Totus Tuus prowadziło także nas do zrozumienia i przyswojenia sobie postawy zawierzenia i ufności Bogu.

Warto wreszcie zwrócić uwagę na jubileuszowy wymiar nadchodzącego Dnia Papieskiego. Dnia 18 maja minie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Z tej racji Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (przeżywająca 20-lecie swojego istnienia) przypomina fundamentalne dla św. Jana Pawła II słowa. Zawierzenie Bogu przez Maryję nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że ziemia potrafi oddychać Niebem, a słaby człowiek dzięki mocy Słowa dojrzewa do świętości.

Zachęta do lektury

Tekstów o Maryi św. Jan Paweł II pozostawił nam bardzo wiele. Chcemy wskazać dwa spośród nich:

 1. Encyklikę Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela) z 1987 r.
 2. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym z 2002 r.

Oprac. ks. Paweł Walkiewicz

Idea

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

Przygotowanie uroczystości to duże wyzwanie organizacyjne, w które angażują się tysiące wolontariuszy, m.in. harcerze, ministranci, aktorzy, dziennikarze, piosenkarze oraz sami stypendyści. Fundację wspiera w tym wyjątkowym przedsięwzięciu Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i duszpasterstw z całego kraju.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. W organizację Dnia Papieskiego włączają się również rodacy mieszkający poza granicami Polski i wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze duchowym, jak i finansowym. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii czy Francji spotykają się na Eucharystiach i wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy i koncerty, aby wspólnie pielęgnować pamięć o największym z Polaków.

CZTERY WYMIARY DNIA PAPIESKIEGO

Wymiar intelektualny

W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy

Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze Święte w intencji Papieża, podczas których głoszone są homilie i katechezy poświęcone nauczaniu św. Jana Pawła II. W wielu parafiach odbywają liczne nabożeństwa oraz nocne czuwania połączone z medytacją nad papieskimi tekstami.

Wymiar artystyczny

W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towarzyszy także kilkadziesiąt innych dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem jest Koncert Papieski, który w ubiegłych latach odbywał się najczęściej na Placu Zamkowym w Warszawie, natomiast obecnie rokrocznie miejsce ulega zmianom. Dzień Papieski wykracza też poza granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia zamieszkująca m.in. Australię, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Kazachstan.

Wymiar charytatywny

Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji.

Strona główna

81. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

27 września br., w Garnizonie Radom odbyły się uroczystości poświęcone 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. 

Z tej okazji o godzinie 18.00 w Kościele Garnizonowym sprawowana była Msza święta w intencji Ojczyzny, zmarłych i poległych twórców Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Armii Krajowej, której przewodniczył ks. ppłk Kryspin RAK. W czasie Mszy św. homilię wygłosił ks. Piotr Woszczyk COr – proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu. Po Eucharystii, uczestnicy mszy przemaszerowali w asyście Orkiestry Wojskowej z Radomia i Kompanii Honorowej z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego na skwer przy ul. Niedziałkowskiego, gdzie znajduje się pomnik Armii Krajowej Okręgu “Jodła”. W uroczystościach udział wziął Zastępca Dyrektora w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON Pan Paweł DYCHT, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Maciej SIEMIŃSKI, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radomskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalna społeczność. Podczas uroczystości został odegrany Hymn Państwowy, oficer Garnizonu Radom mjr Rafał ŁYŻWA odczytał Apel Pamięci, a Kompania Honorowa z 42.BLSz oddała salwę honorową. Tego wieczoru nie zabrakło również licznych wyróżnień i odznaczeń. Uwieńczeniem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem przez poszczególne delegacje.

Centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej

Dziś w Radomiu na Placu Corazziego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Święta Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wręczenia sztandaru wojskowego 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego. W uroczystości wzięli udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódcy Brygad OT, kombatanci, parlamentarzyści, samorządowcy oraz żołnierze.

27 września to data szczególna w historii Polski, jest ona symbolicznym początkiem organizowania ruchu oporu przeciwko okupantowi. W tym roku obchodzimy już 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, jedynej w skali światowej organizacji, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie organy państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

– 81 lat temu w nocy z 26 na 27 września w niedalekiej Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski dając początek jedynemu w historii świata powszechnemu ruchowi oporu, który przybrał formę, którą od 1944 roku trafnie określa się jako Polskie Państwo Podziemne. Siłę tego państwa stanowili sami Polacy, których niemal 400 tysięcy czynnie zaangażowało się w działania przeciwokupacyjne. To dzięki Nim mamy prawo dzisiaj z dumą i podniesionym czołem opowiadać o naszej historii. – przypomniał Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podczas swojego przemówienia.

Ustanowienie święta WOT w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego podkreśla historyczną tożsamość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze. – Dzisiaj gdy po raz trzeci obchodzimy swoje święto pragnę zapewnić, że ten imperatyw moralny  jest fundamentem kultury organizacyjnej w Wojskach Obrony Terytorialnej. Formacji, której trzonem podobnie jak w Armii Krajowej są żołnierze obywatele. Formacji, której powstanie w dużej mierze zainspirowali sami żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego – dodał gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Szczególnym wydarzeniem podczas obchodów tegorocznego święta Terytorialsów było wręczenie sztandaru wojskowego 6 Mazowieckiej Brygadzie OT im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Na to najważniejsze w historii brygady wydarzenie, mazowieccy Terytorialsi czekali 1184 dni. – Sztandar, który został nam przekazany w tak wyjątkowym dniu – utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, będzie dla żołnierzy południowego Mazowsza natchnieniem do wypełniania służby żołnierskiej w sposób godny następców tych, którzy sześćdziesiąt lat temu walczyli i zwyciężali dla Rzeczypospolitej – podkreślił płk Przemysław Owczarek Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady OT, który odebrał sztandar z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Podczas uroczystości Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wręczył Dowódcy WOT gen. dyw. Wiesławowi Kukule pierwszą odznakę pamiątkową Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Odznaka pamiątkowa Dowództwa WOT jest znakiem przynależności, solidarności żołnierskiej oraz współpracy w służbie wojskowej pełnionej w DWOT. Stanowi istotną formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla DWOT.

Minister Obrony Narodowej wyróżnił również żołnierzy szczególnie zaangażowanych w działania przeciwkryzysowe w walce z pandemią COVID-19 w trakcie operacji Odporna Wiosna i Trwała Odporność. Pamiątkowe ryngrafy otrzymało 14 żołnierzy. – Dziś święto Wojsk Obrony Terytorialnej – najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Ich podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy poszkodowanym. Dzisiejszym żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej należy się szacunek, bo są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Przez ostatni miesiące ich zadaniem była walka z epidemią koronawirusa. Oprócz walki z epidemią żołnierze WOT współpracują z wojskami operacyjnymi. Współpraca ta ma także wymiar sojuszniczy. Dzięki temu Wojsko Polskie podnosi swoje zdolności. Dziękuję Terytorialsi za waszą codzienną służbę. Dziękuję Dowódcy WOT gen. dyw. Wiesławowi Kukule za budowanie piątego rodzaju sił zbrojnych – podsumował Minister Mariusz Błaszczak.

Sztandar wojskowy dla 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego jest ósmą brygadą w Wojskach Obrony Terytorialnej, która otrzymała sztandar wojskowy. Uroczystość wręczenie odbyła się 27 września 2020 r. na Placu Corazziego w Radomiu w ramach obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Decyzję o nadaniu sztandaru brygadzie podjął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka. Sztandar wojskowy z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odebrał dowódca mazowieckich terytorialsów pułkownik Przemysław Owczarek: – Niech wszyscy, którzy będą służyć pod sztandarem, kierują się słowami naszego patrona rotmistrza Witolda Pileckiego, który napisał: Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartością, którym trzeba służyć całym swoim życiem – powiedział podczas uroczystości dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Sztandar, w dowód szacunku dla wojska ufundowało społeczeństwo mazowieckie. Ojcem chrzestnym sztandaru jest sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz, a matką chrzestną jest córka patrona brygady, Pani Zofia Optułowicz z domu Pilecka.

Wręczenie sztandaru wojskowego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki wojskowej, dzień ten na stałe wpisuje się w jej historię. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej, w razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu.

Wojska Obrony Terytorialnej „rosną” na wartościach, o które walczyli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, co wielokrotnie podkreślał podczas niedzielnej uroczystości generał Wiesław Kukuła. Obchody były też okazją do podsumowań: – Święto WOT to również dobra okazja, by dokonać oceny tego, gdzie dotarliśmy w 3,5 roku od powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj w naszych szeregach pełni służbę 26 tysiący żołnierzy, ponad trzy i pół tysiąca Polaków oczekuje na powołanie do służy i rozpoczęcie szkolenia. Już we wszystkich województwach realizujemy swoje szkolenia starając się funkcjonować jak najbliżej tych, którym służymy – powiedział gen. Wiesław Kukuła.

Opis sztandaru 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego

Autorem założeń projektowych sztandaru jest Pan Przemysław Dąbek – historyk, działacz społeczny, popularyzator tradycji i historii Wojska Polskiego.

Płatem sztandaru jest biała tkanina w kształcie kwadratu z wyszytym centralnie krzyżem kawalerskim z czerwonej tkaniny. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na stronie głównej płata sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Wewnątrz wieńca na czerwonym polu umieszczony jest wizerunek orła białego z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychtem, natomiast korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem.

Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata umieszczone są otwarte wieńce wawrzynu, a w ich pola wpisana jest cyfra „6”, stanowiąca numery brygady. Na stronie odwrotnej płata sztandaru, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części. Wewnątrz wieńca na czerwonym polu umieszczono w trzech wierszach napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Pomiędzy ramionami krzyża widnieje w górnym prawym rogu: herb Województwa Mazowieckiego, w górnym lewym rogu litery: WP – symbolizujące inicjały patrona brygady Witolda PILECKIEGO, w dolnym prawym roku wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej – jako symbol religijny związany z patronem brygady (w Ostrej Bramie znajdowała się placówka, którą w 1918 roku dowodził Witold Pilecki) w dolnym lewym rogu wizerunek Odznaki Pamiątkowej 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Bok sztandaru wyszyty jest w białą skórę, przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płatu. Pozostałe boki sztandaru obszyte są złotymi frędzlami o długości 5 cm.

Sztandar zwieńczony jest głowicą. Głowica składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy orła umieszczono inicjały nazwy jednostki – „6MBOT”. Wewnątrz podstawy orła umieszczony jest zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

Biuro Prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru poprzedziła Msza św. w Kościele Garnizonowym. Eucharystii przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. płk Bogdan Radziszewski. Homilię wygłosił dziekan WOT, ks. ppłk Marcin Kwiatkowski.

Zapraszamy również na relację na stronie Radia Plus Radom

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27.09.2020

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W dzisiejszą niedzielę Msza św. o godz. 10.30 zostanie odprawiona w intencji Żołnierzy i Pracowników Resortu Obrony Narodowej Wojsk Obrony Terytorialnej z okazji Ich święta. Po Mszy św. na placu Corazziego odbędą się Centralne Uroczystości Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie uroczystości zostanie wręczony i poświęcony sztandar, który otrzyma 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 2. Również dziś – Msza św. o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji Ojczyzny, zmarłych i poległych twórców Polskiego Państwa Podziemnego 
  i Żołnierzy Armii Krajowej z okazji 81 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Po Mszy św. dalsze uroczystości odbędą się pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Niedziałkowskiego
 3. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwróciła się z apelem o pomoc dla uchodźców na wyspie Lesbos w Grecji, którzy ucierpieli w pożarze obozu dla uchodźców, poprzez modlitwę oraz zbiórkę do puszek w dzisiejszą niedzielę, która obchodzona jest jako Dzień Migrantów i Uchodźców. Ofiary można złożyć do puszki przy wyjściu z Kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać
 4. We wtorek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
 5. W środę o godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. i nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 6. W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w codziennej Mszy świętej i w nabożeństwie różańcowym, które będziemy odprawiali po Mszy św. o godz. 12.00, w niedzielę o godz. 17.30. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok akademicki
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Eucharystii o godz. 12.00 będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Kościele. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi świętej będzie przed Mszą św. o godz. 12.00 i 18.00. W pierwszą sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną – zapraszamy na Mszę świętą i pierwszosobotnie nabożeństwo o godz. 12.00
 8. W przyszłą niedzielę przed każdą Mszą św. zapraszamy na modlitwę w intencji naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach. Msza św. w tej intencji będzie odprawiona o godz. 9.00 

Wszystkim życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia

Zaproszenie na obchody 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

Zapraszamy w dniu 27 września 2020 r. do udziału w uroczystościach z okazji obchodów 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Program Uroczystości: 

 • godz. 18.00 Msza św. w Kościele Garnizonowym
 • godz. 19.00 – przemarsz ul. Żeromskiego pod Pomnik Armii Krajowej Okręgu “Jodła” przy ul. Niedziałkowskiego, odegranie Hymnu Państwowego, przemówienia okolicznościowe, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów pod pomnikiem. 

Zaproszenie: Święto Wojsk Obrony Terytorialnej i nadanie sztandaru 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

W niedzielę, 27 września 2020 r. o godzinie 12:00 na Placu Antonio Corazziego w Radomiu odbędą się obchody 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Święta Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wręczenie sztandaru wojskowego 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

27 września: powstanie Polskiego Państwa Podziemnego – święto WOT

27 września to data szczególna w historii Polski, jest ona symbolicznym początkiem organizowania ruchu oporu przeciwko okupantowi.  W dniu 27 września 1939 roku, w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski, która w listopadzie tego samego roku przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 r.  w Armię Krajową. W tym roku obchodzimy już 81 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, jedynej w skali światowej organizacji, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie organy państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

27 września jest również szczególnym dniem dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy tego dnia obchodzą swoje święto. Ustanowienie święta WOT w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego podkreśla historyczną tożsamość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

Wojska Obrony Terytorialnej są obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów tworzenia. Formacja liczy dzisiaj blisko 26 tys. żołnierzy z czego 22 tyś. to ochotnicy. W chwili obecnej prawie 4000 ochotników jest w trakcie procesu rekrutacji, a 1000 osób czeka na wystawienie kart powołania.

Sztandary wojskowe dla 6 Mazowieckiej Brygady OT

Szczególnym wydarzeniem podczas obchodów tegorocznego święta WOT będzie uroczystość wręczenia sztandaru wojskowego 6 Mazowieckiej Brygadzie OT im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Na to najważniejsze w historii brygady wydarzenie, mazowieccy Terytorialsi czekali 1184 dni.

– Sztandar będzie znakiem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem każdego z naszych żołnierzy będzie bronić i strzec sztandaru 6MBOT, a w razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulegnie rozformowaniu – wyjaśnia płk Przemysław Owczarek, który w najbliższą niedzielę odbierze sztandar z rąk Ministra Obrony Narodowej, pana Mariusza Błaszczaka w asyście rodziców chrzestnych, pododdziałów honorowych oraz fundatorów sztandaru.

– Sztandar, który zostanie nam przekazany w tak wyjątkowym dniu – utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, będzie dla żołnierzy południowego Mazowsza natchnieniem do wypełniania służby żołnierskiej w sposób godny następców tych, którzy sześćdziesiąt lat temu walczyli i zwyciężali dla Rzeczypospolitej – podkreśla Dowódca 6MBOT.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego funkcjonuje od 1 lipca 2017 roku. Brygada jest częścią Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – piątego rodzaju sił zbrojnych. W skład Brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Pomiechówku i 65 blp w Płocku oraz samodzielne kompanie. Stałym rejonem odpowiedzialności Brygady jest południowe Mazowsze. Brygada liczy ponad 1650 żołnierzy w tym niemal 240 zawodowych. Obecnie 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest na etapie szkolenia specjalistycznego, a od 24 października wejdzie w ostatni etap – szkolenia zgrywającego.

Przebieg uroczystości:

10.30 – Msza Święta w Kościele Garnizonowym pw. Świętego Stanisława Biskupa w Radomiu (Plac Konstytucji 3 Maja 1).
11.00 – 16:30 – Prezentacja sprzętu i uzbrojenia.
12.00 – Uroczysta zbiórka z okazji 81. Rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, święta Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wręczenia sztandaru wojskowego 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej  im. rotmistrza Witolda Pileckiego (plac Antonio Corazziego w Radomiu).
13.20 – Złożenie wieńców pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Radomiu.
14.00 – Spotkanie żołnierskich pokoleń.
15.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia.
16.15 – Zakończenie.

Uroczystość będzie transmitowana na żywo na kanale You Tube Wojsk Obrony Terytorialnej oraz na profilu Facebook @Terytorialsi.

Biuro Prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20.09.2020

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu
 2. W poniedziałek w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty
 3. W środę w liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio o godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. i nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 4. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 10.30 zostanie odprawiona w intencji Żołnierzy i Pracowników Resortu Obrony Narodowej Wojsk Obrony Terytorialnej z okazji Ich święta. Po Mszy św. na placu Corazziego odbędą się Centralne Uroczystości Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie uroczystości zostanie wręczony i poświęcony sztandar, który otrzyma 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 5. Również w przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji Ojczyzny, zmarłych i poległych twórców Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Armii Krajowej z okazji 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Po Mszy św. dalsze uroczystości odbędą się pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Niedziałkowskiego
 6. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwróciła się z apelem o pomoc dla uchodźców na wyspie Lesbos w Grecji, którzy ucierpieli w pożarze obozu dla uchodźców, poprzez modlitwę oraz zbiórkę do puszek w niedzielę 27 września 2020 r., która obchodzona jest jako Dzień Migrantów i Uchodźców. Zbiórka zostanie zorganizowana w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać

Wszystkim życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia

Obchody 81. rocznicy agresji wojsk radzieckich na Polskę

Uroczystości w oprawie wojskowej asysty odbyły się na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu.

Tu, przy pomnikach ofiar II wojny światowej, zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, w Katyniu i innych obozach sowieckich oraz na nieludzkiej ziemi, zesłanych w głąb Związku Sowieckiego, odbył się apel pamięci. Organizatorem uroczystość był płk Maciej Siemiński, dowódca Garnizonu Radom i Radosław Witkowski, prezydent miasta.

O historii jednego z tysięcy zamordowanych przez sowietów, swego ojca i latach poszukiwań opowiadała Roma Sokół, członek zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i Rodzina Policyjna 1939 w Radomiu: – Miałam 3 lata, kiedy wojna zabrała nam i mnie wszystko: rodzinny dom, dwóch wujków, dwóch stryjków, trzech ciotecznych braci. Zabrała mi dzieciństwo, zabrała mi radość życia i zabrała mi ojca. Agresorzy penetrują lasy, wsie, szukając zbiegów. Sąd wojenny to tylko jedna kara: rozstrzelanie. Tymi pierwszymi ofiarami mordu są wysokie stopnie służbowe i członkowie służb specjalnych i wywiadowczych. W tej grupie był mój ojciec. Pozostałych jeńców przewożono do różnych obozów.

Przez 60 lat moja matka i ja szukałyśmy mego ojca. Potem szukałyśmy tylko miejsca, gdzie mogą być jego umęczone szczątki. Otrzymałam dużo różniących się odpowiedzi i półprawd. Od Skrzynki poszukiwania Rodzin polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszeń Karta, Memoriał. Ostatnia odpowiedź unikat, wyjątkowa, bo od wyjątkowego nadawcy: Ukraińskie Biuro Bezpieki. Dostałam odpowiedź tragiczną, ciężką od krwi i moich i mojej matki łez: “Ukraińskie Biuro Bezpieki 10/2256. Dotyczy akt archiwalnych 44227/12. Polak, Stanisław Zając, syn Stanisława. Urodzony w Polsce, w Racławicach w 1905 roku. Aresztowany 3 października 1939 roku. Rezerwista wojsk pancernych, niemundurowy pracownik służby dochodzeniowo-śledczej w Wydziale Śledczym Policji Państwowej w Radomiu. 16 października 1939 roku orzeczeniem wojennego trybunału 5. Armii Ukraińskiego Frontu i ukraińskiej NKWD, obłasti łuckiej, skazany na rozstrzelanie z artykułu 54, paragraf 13, Kodeksu Karnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej”.

R. Sokół, postawiła też pytanie nam współczesnym, o gotowość poświęcenia dla ojczyzny. – Miałeś, tato, 34 lata. Byłeś obrońcą ojczyzny i jeńcem wojennym. Ty i tylu innych złożyli na ołtarzu ojczyzny swoje zdrowie, swoją młodość, swoje marzenia i całe swoje życie. Nasi ojcowie żyli i odeszli wierni przysiędze “Bóg, Honor i Ojczyzna”. Nieraz krzyczysz, patrioto, i pytasz: Co jeszcze da ci ojczyzna? Pomyśl, patrioto, co ty dałeś swojej ojczyźnie.

W rocznicowej uroczystości wzięli udział: duchowni, władze wojskowe, kombatanci, władze i samorządowcy, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska i Rodzina Policyjna 1939 roku, Związek Sybiraków oraz Stowarzyszenie Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Modlitwę za pomordowanych i zmarłych poprowadził ks. ppłk Kryspin Rak, proboszcz parafii garnizonowej.

Źródło: radom.gosc.pl 

O godz. 12.00 w Kościele Garnizonowym została odprawiona Msza św. w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie, której przewodniczył ks. ppłk Kryspin Rak – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu.

Foto: Magdalena Ziętek

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.09.2020

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież 
  i wychowawców. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła
 2. W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszki dla Ziemi Świętej. Zbiórka pierwotnie miała odbyć się w Wielki Piątek, jednak ze względu na wprowadzone ograniczenia wynikające z panującej epidemii została przeniesiona przez Stolicę Apostolską na dzisiejszą niedzielę. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać
 3. W poniedziałek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszamy na Msze św. o godz. 12.00 i 18.00
 4. W poniedziałek (14.09) kancelaria parafialna będzie zamknięta 
 5. We wtorek w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
 6. W środę o godz. 12.00 zapraszamy na Mszę św. i nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 7. W czwartek 17 września przypada 81 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. O godz. 10.00 na cmentarzu przy ul. Limanowskiego odbędą się miejskie uroczystości, a następnie w naszym kościele Msza św. o godz. 12.00 w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie
 8. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00 i spotkanie zapraszamy rodziców i dzieci, które w naszej parafii rozpoczną przygotowania do przyjęcia I Komunii św. 

Wszystkim życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia

Obchody 75. rocznicy uwolnienia więźniów politycznych i Żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Radomiu

9 września br., odbyły się obchody 75. rocznicy uwolnienia więźniów politycznych i Żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, którego w 1945 roku dokonali żołnierze antykomunistycznego podziemia.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez poszczególne delegacje pod tablicą upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów, mieszczącej się przy kościele Świętej Trójcy w Radomiu. Następnie w Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta, której przewodniczył Proboszcz Parafii Wojskowej ks. ppłk Kryspin RAK.  W uroczystościach uczestniczyły władze rządowe i samorządowe, Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech SKURKIEWICZ, parlamentarzyści ziemi radomskiej, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Maciej SIEMIŃSKI, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z zarządem okręgu radomskiego, kombatanci, młodzież radomskich szkół oraz lokalne społeczeństwo. Po liturgii nastąpił przemarsz uczestników pod Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego “Jodła” znajdującego się przy ul. Niedziałkowskiego, w sąsiedztwie urzędu miejskiego. Tam też mjr Rafał ŁYŻWA odczytał Apel Pamięci, a Kompania Honorowa z 42. BLSz oddała salwę honorową. Wręczono również Medale za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oprawę muzyczną uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

9 września 1945 r. oddziały pod dowództwem Stefana BEMBIŃSKIEGO “Harnasia” na pół godziny opanowały miasto, zdobyły więzienie i uwolniły aresztowanych, w większości swoich organizacyjnych kolegów. W akcji uczestniczył Franciszek SOŁŚNIA ps. “Mały”. Zginęło wówczas siedem osób: dwaj milicjanci i dwaj żołnierze Armii Radzieckiej, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i dwaj cywile. W opinii wielu historyków akcja w radomskim więzieniu była jedną z najpiękniejszych kart działalności podziemia niepodległościowego w Polsce.

Tekst i fot.: Anna KUNA

Zapraszamy na relację na stronie Radia Plus Radom

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6.09.2020

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W najbliższy wtorek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno Słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić
 2. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Radom, Dowódca Garnizonu Radom i Prezydent Miasta Radomia w środę 9 września zapraszają na obchody 75 rocznicy rozbicia więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”. Godz. 11.30 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą akcję rozbicia radomskiego więzienie ul. Malczewskiego 1, godz. 12.00 Msza św. w Kościele Garnizonowym w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego. Po Mszy św. dalsze uroczystości odbędą się pod Pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Niedziałkowskiego
 3. W poniedziałek (14.09) kancelaria parafialna będzie zamknięta 

Wszystkim życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia

81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Radomiu

1 września br., w Garnizonie Radom uczczono 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Garnizonowym, której przewodniczył ks. ppłk Kryspin RAK – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu. Wzięli w nich udział: Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Maciej SIEMIŃSKI, parlamentarzyści ziemi radomskiej, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz kombatanci. Po mszy obchody przeniosły się na plac przed świątynią, gdzie odegrano Hymn Państwowy, a na maszt wciągnięto flagę państwową. W kolejnej części uroczystości odczytano Apel Pamięci, a Kompania Reprezentacyjna 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego oddała salwę honorową. Na zakończenie pierwszej części obchodów poszczególne delegacje złożyły kwiaty na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Druga część obchodów odbyła się pod Pomnikiem Żołnierzy 72. Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego znajdującym się przy ulicy Malczewskiego. Jest to miejsce szczególne, gdyż upamiętnia blisko 3 tyś. żołnierzy z regionu radomskiego, którzy 1 września 1939 roku jako pierwsi stawili czoło niemieckiej agresji. Aby uczcić pamięć bohaterów, pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. 

Tekst: p. Anna KUNA; fot. Monika MALARCZYK

Zaproszenie na obchody patriotyczne 81. rocznicy agresji wojsk radzieckich na Polskę w dniu 17 września 2020 r.

Dowódca Garnizonu Radom płk pil. Maciej Siemiński i Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski zapraszają na obchody patriotyczne 81. rocznicy agresji wojsk radzieckich na Polskę w dniu 17 września 2020 r. 

Miejsce uroczystości:
Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego 72 w Radomiu

– godz. 10.00 – Zbiórka uczestników uroczystości i pocztów sztandarowych na parkingu przy ul. Limanowskiego 

– godz. 10.10 – Przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Anioła Ciszy na Cmentarzu Rzymskokatolickim. Odegranie Hymnu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem zamordowanych przez NKWD, zwanym “Katyńskim” 

Zaproszenie na obchody 75. rocznicy rozbicia więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Radom, Dowódca Garnizonu Radom płk pil. Maciej Siemiński i Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski zapraszają w dniu 9 września 2020 r. na obchody 75 rocznicy rozbicia więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”. 

Program Uroczystości: 

 • Godz. 11.30 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą akcję rozbicia radomskiego więzienie przez oddziały podziemia niepodległościowego przy ul. Malczewskiego 1, 
 • godz. 12.00 Msza św. w Kościele Garnizonowym
 • godz. 13.00 – przemarsz ul. Żeromskiego pod Pomnik Armii Krajowej Okręgu “Jodła” przy ul. Niedziałkowskiego, odegranie Hymnu Państwowego, przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów pod pomnikiem. 

Uroczyste Obchody upamiętniające 100. Rocznicę śmierci Teresy GRODZIŃSKIEJ, bohaterskiej sanitariuszki, Damy Orderu Virtuti Militari

30 sierpnia br. w Parafii Wojskowej w Radomiu odbyły się obchody upamiętniające 100. rocznicę śmierci Teresy Grodzińskiej, Radomianki – bohaterskiej sanitariuszki, pierwszej kobiety odznaczonej Orderem Virtuti Militari w II Rzeczypospolitej, poległej męczeńską śmiercią w 1920 r. pod Hrubieszowem, gdzie do ostatniej chwili przed swoją śmiercią ratowała żołnierzy Wojska Polskiego. Za swoje bohaterstwo w czasie walk o Hrubieszów została odznaczona jako jedna z pierwszych osób, i jako pierwsza kobieta w II Rzeczypospolitej, Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari – najwyższym polskim odznaczeniem wojennym, nadawanym za wybitne zasługi bojowe. 

W ramach obchodów o godz. 11.00 – na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu Delegacje z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Dowódcą płk. pil. Maciejem SIEMIŃSKIEM  oraz jego zastępcą płk. Mirosławem CENKLEM, Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu wraz z płk. Andrzejem KOZERĄ, Zastępca Dyrektora  Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON Pan Paweł DYCHT, Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław WITKOWSKI, Naczelnik Delegatury IPN w Radomiu Pani Danuta PAWLIK, a także rodzina GRODZIŃSKIEJ, w tym jej stryjeczna wnuczka Pani Joanna POTOCKA, złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie Teresy GRODZIŃSKIEJ.

W samo południe, w Kościele Garnizonowym została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Teresy GRODZIŃSKIEJ, z udziałem chóru i solistów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Mszy św. przewodniczył ks. bp gen. bryg. dr Józef GUZDEK – Biskup Polowy Wojska Polskiego, który w homilii przywołał bohaterską postawę sanitariuszki walczącej z bolszewikami. Zostały odczytane listy Sekretarza Stanu w MON, Pana Wojciecha SKURKIEWICZA oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława SZARKA. 

Nad obchodami Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat Honorowy objął Prezydent Radomia Radosław WITKOWSKI i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław SZAREK.

Tekst i foto: Anna Kuna

Relacja na stronie Radia Plus Radom

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w Parafii Wojskowej

Wyjątkowo 29 sierpnia, ze względu na panującą pandemię odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Po raz pierwszy do swoich serc przyjęło Jezusa 14 dzieci z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radomiu.

Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia dzieci i błogosławieństwa rodziców. Następnie odprawiona została Msza święta celebrowana przez ks. ppłk Kryspina RAKA – Proboszcza Parafii Wojskowej, podczas której dzieci przyjęły Sakrament Eucharystii.

Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była – i nadal pozostaje – tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc (…) Dawcę życia wiecznego. 

                                                                 Św. Jan Paweł II, Łódź, 13 czerwca 1987